תקנון

 • אתר אינטרנט זה הנו האתר הרשמי של פרויקט אחד לאחד.
 • כל שימוש באתר לרבות מתן תרומה מהווה הסכמה לכתוב בתקנון זה.
 • התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 • המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.
 • העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כספים בדרך קלה ומהירה לטובת מטרות העמותה וצרכיה.
 • תרומה שנתרמת לאברך מסויים תועבר אליו ישירות לחשבון.
 • מתן תרומה באתר מבוצע בדף תשלום מאובטח על ידי חברת סליקה העומדת בתקני האבטחה הדרושים לפי תקן Pci-Dss Level 1.
 • במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, תתקבל הודעה מתאימה. על מנת להשלים את העסקה על מבצע העסקה ליצור קשר עם נציג טלפוני במספר: 077-5020870
 • מבצע עסקה יהיה רשאי לפנות בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ה'תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון 077-5020870 ו/או בוצעה באתר האינטרנט. ביצוע השינוי הנדרש יהיה בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
 • בעלי האתר יהיו רשאים למנוע ממשתמש כניסה לאתר ושימוש בו מכל סוג באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
 • המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון.
 • המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 • התכנים באתר זה נועדו להביא לידיעת המשתמש מידע על פעילויות הפרויקט.
 • בעלי האתר והבאים מטעמם לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש ואין העמותה או מי מטעמה נושאים או יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף הנגרם מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 • מערכת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד (השימוש אינו כולל פרטי אשראי אלא מידע כללי בלבד).
 • בעלי האתר לא יחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • מערכת האתר איננה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מבעלי האתר לחלוק מידע ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין (השימוש אינו כולל פרטי אשראי אלא מידע כללי בלבד).
 • הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
 • כל הסליקות והפעילויות הכספיות של הפרויקט נעשות על-ידי "תורה בציון אור עולם" ע"ר 580491462 או 'מרכז הצדקה' ע"ר (580510758) ומועברות ליעדן.
 • בעלי האתר אינם אחראים לתכנים שיפורסמו ע"י הישיבות השונות, כל התכנים הנם באחריותם הבלעדית של המוסדות.